นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บททั่วไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลที่อาจนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น) ที่ท่านอาจให้ไว้ผ่านการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์

2. ความยินยอม

ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ไม่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านเว้นแต่เมื่อท่านให้ข้อมูลดังกล่าวด้วยความสมัครใจ เมื่อใดก็ตามที่ท่านให้ข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือข้อมูลที่จำเป็นผ่านการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ แสดงว่าท่านยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลนั้นตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไหร่

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกรวบรวมในหลายกรณี ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์นี้มีพื้นที่ในส่วนที่รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านข้อมูลผลตอบรับ เช่น คำถาม (Quiz) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูล ซึ่งข้อมูลบางส่วนที่ท่านให้ไว้ผ่านข้อมูลผลตอบรับอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ มีการจำกัดการเข้าถึงพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ ท่านต้องส่งแบบฟอร์มขอลงทะเบียน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกจำกัดดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์กำหนดให้ต้องส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากคุณสมบัติที่กำหนด (เช่น จดหมายข่าว การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ท่านจะได้รับแจ้งในแต่ละจุดรวบรวมข้อมูลว่าข้อมูลใดบ้างเป็นข้อมูลที่จำเป็นและข้อมูลใดบ้างเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้ ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้งานเว็บไซต์ของท่านผ่านการใช้ "คุกกี้" คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ท่านเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บางเว็บไซต์ และดำเนินการ "ติดตาม" การใช้งานเว็บไซต์ เบราว์เซอร์บางประเภทสามารถตั้งค่าให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้ หากท่านเลือกที่จะแก้ไขเบราว์เซอร์ในลักษณะนี้ หน้าเว็บบางหน้าของเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นผ่านการใช้คุกกี้เพื่อประเมินจำนวนคนที่ใช้งานเว็บไซต์และเพื่อติดตามหน้าเว็บของเว็บไซต์ที่กำลังได้รับการเยี่ยมชม ข้อมูลนี้แจ้งให้ ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ทราบเกี่ยวกับความสนใจและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ คุณสมบัติหรือโปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจให้แก่ท่านได้

2.การใช้ข้อมูล

สัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ ปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการของท่าน สร้างโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อแสดงเนื้อหาที่ท่านอาจสนใจ ให้บริการและคุณสมบัติตามที่ร้องขอ และส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ คุณสมบัติหรือโปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจหากท่านขอให้เราดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้ ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อสร้างข้อมูลโดยรวมซึ่งไม่ระบุตัวตนหรือไม่มีการติดต่อเป็นการส่วนตัว ข้อมูลโดยรวมจะแสดงพฤติกรรมของผู้ใช้โดยรวมทั้งหมด แทนที่จะแสดงกิจกรรมของแต่ละบุคคล ข้อมูลโดยรวมถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และทำการตลาดและโปรโมตเว็บไซต์

3. เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไหร่

ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ยินยอมปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือโดยมิได้รับอนุญาตจากท่าน ยกเว้นว่า ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่: (1) ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนธุรกิจของเรา (เช่น บริการเสริม การช่วยเหลือทางเทคนิค บริการจัดส่ง) และให้ข้อมูลที่ท่านอาจสนใจ (หากท่านขอรับข้อมูลดังที่อธิบายไว้ข้างต้น) ซึ่งในกรณีนี้ ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย จะกำหนดให้บุคคลภายนอกดังกล่าวตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ และ (2) ให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย การโอนสิทธิ์ หรือการโอนกิจการอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น โดยในกรณีนี้ ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย จะต้องกำหนดให้ผู้ซื้อ ผู้ได้รับมอบหมาย หรือผู้รับโอน ตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ

ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกในสถานการณ์ที่จำกัดและตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตดังต่อไปนี้: (1) หากกฎหมาย ข้อบังคับ หมายจับ หมายศาลหรือคำสั่งศาลอนุญาตหรือกำหนดให้ดำเนินการเช่นนั้น (2) หากสิทธิ์หรือทรัพย์สินของชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้เว็บไซต์ตกอยู่ในอันตราย หรือ (3) หากความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์หรือประชาชนอื่นๆ ตกอยู่ในอันตราย

ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลโดยรวมซึ่งไม่ระบุตัวตนของท่านให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องและแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ

4. เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เนื่องจากเราตระหนักว่าความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย จึงใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัยทั้งหมด ดังนั้น ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานและตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ไม่รับรอง ยืนยันหรือรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครองต่อการใช้งานในทางที่ผิด การสูญเสีย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หรือจากการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิดของบุคคลภายนอก

ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่ ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Secure Socket Layer (SSL) ในการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อช่วยรับรองความสมบูรณ์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การเข้ารหัสเกี่ยวข้องกับตัวเลขและตัวอักษรที่มีการสุ่มอย่างเป็นระบบ ดังนั้น แม้ว่าจะมีผู้ดำเนินการเพื่อดักจับข้อมูล แต่ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเข้ารหัสนี้ ท่านต้องมีเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่รองรับการเข้ารหัส เช่น Firefox หรือ Internet Explorer ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะถูกจัดเก็บแยกกันบนเซิร์ฟเวอร์ที่แยกต่างหาก ซึ่งรหัสผ่านของท่านต้องถูกเข้ารหัสไว้และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

5. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

โปรดทราบว่า ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย (รวมถึงข้อมูลที่สร้างขึ้นผ่านการใช้คุกกี้) เมื่อท่านเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการดังกล่าว ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ไม่รับผิดชอบต่อวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น จึงควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้ท่านทราบผ่านการโพสต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์นี้ กรุณาตรวจสอบหน้าเว็บนี้เป็นประจำเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

7. เงื่อนไขอื่น ๆ

การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนประกาศทางกฎหมาย เมื่อเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์แสดงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ท่านเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

8. การติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา คำรับรองการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิ์ของท่าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Email : admin@yourpetheart.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุ้กกี้เพื่อปรับการใช้งานให้เหมาะกับคุณและวิเคราะห์การเข้าใช้เว็บไซต์ เมื่อท่านกด "ยอมรับ" หรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุ้กกี้ของเว็บไซต์นี้ ตรวจสอบ นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราที่นี่